Home BLOG de 13 Heilige Nachten

mijn Blog

Hier deel ik mijn gedachten, ideeën graag met jou

door anna
anna
anna has not set their biography yet
User is currently offline
on zaterdag, 07 januari 2012
in zingeving

de 13 Heilige Nachten

De 13 heilige nachten
De periode tussen 21 december en 6 januari is een bijzondere tijd. 21 December komt de zon op zijn laagste punt, en beleven we de kortste dag en de langste nacht van het jaar. De natuur heeft haar energie helemaal in zichzelf teruggetrokken. Drie dagen blijft de zon op dit laagste punt staan, daarna – op 24 december begint hij weer te klimmen en gaan de dagen weer lengen. Hier vangen de 13 Heilige Nachten aan. In deze tijd is de sluier tussen onze stoffelijke wereld en de onstoffelijke zielswereld het dunst. Het is tijdens deze nachten dat ons wezen het krachtigst ontvangen kan wat ons het komende jaar staat te gebeuren.

Elk van de dagen heeft een specifiek thema om op te reflecteren, en ieder van de 13 nachten brengt een boodschap mee in een droom, beeld of impressie bij het wakker worden. De dromen hebben, naar de traditie ons vertelt, een voorspellend karakter, die van toepassing is op elk van de 12 maanden die voor ons liggen. In de eerste nacht ontvangen wij (een droom die laat zien) wat in januari tot ontplooiing zal komen. In de tweede nacht ontvangen wij wat in februari, in de derde nacht wat in maart in ons leven (en op aarde) zal plaatsvinden; enzovoort. De laatste Heilige Nacht reikt ons het leerthema aan voor het komende jaar. Op deze wijze brengt het Universum ons opnieuw in balans met het grote Kosmische plan waar al wat leeft deel van uit maakt.  Dit brengt ons meer in verbinding met onze eigen natuur en bij een diep besef dat we onderdeel zijn van een groter geheel.


Omdat alles in de natuur tot stilstand is gekomen leent deze tijd zich zo goed voor introspectie en bezinning. De eerste zeven dagen kun je elke dag enige tijd nemen om terug te kijken naar het afgelopen jaar: wat is er allemaal gebeurd en hoe heb je je daarmee kunnen verhouden? Wat heb je geleerd, waar ben je tegenaan gelopen? Vanaf het nieuwe jaar kun je de blik meer gaan richten op het jaar dat komen gaat – wat voel je waar het over gaat voor jou?

Kijk ook eens naar het volgende filmpje op youtube

De 12 thema's:

1e Heilige Nacht         Wonderbaarlijke Onschuld

Kun jij je verwonderen, zoals een kind dat onbevangen de wereld tegemoet treedt, nog niet bevangen in wat goed en fout is, in normen en waarden, in angsten en verwachtingen?
Verwondering is het open staan voor het Mysterie zonder het te willen (be)grijpen. Op het moment van verwondering ervaar je dat alles één is, dat alles met elkaar in verbinding is, dat je bent opgenomen in de eindeloze beweging en ontwikkeling van het bestaan.

Willigis Jäger schrijft:
‘Het Goddelijke wordt in de stilte geboren – in de stilte van de nacht, in de eenzaamheid, in de vijf minuten stilte die we onszelf gunnen. Daar spreekt Het tot ons. Alleen daar kan Het tot ons spreken. Hoe kunnen we het Goddelijke in het lawaai van onze gedachten, afspraken en zorgen anders horen?’

2e Heilige Nacht         Wezenlijke vragen

Het mooie van ons mensen is dat wij ons bewust zijn van onszelf en van het leven. Het verlangen naar bewustzijn brengt ons vanuit de onschuldige, verwonderde staat van het niet weten op vragen. We willen ontdekken en leren.
Wij leven in een cultuur van antwoorden, we moeten alles weten en als we het niet weten worden we vaak dom gevonden.
In veel mystieke tradities wordt erop gewezen hoe belangrijk het is om te leven met een vraag, i.p.v.  met het antwoord.  Een echte* vraag verdient vele antwoorden. Er is altijd een waarheid die verder gaat dan die waar jij bent. Het stellen van vragen brengt je steeds dieper in de kern, het houdt je levendig. Het leven met het antwoord heeft de neiging dit proces van (onder)zoeken te stoppen, en het gevonden antwoord wordt al gauw een vastliggend concept of verheven tot norm.

* een echte vraag voldoet volgen Jan de Dreu aan de volgende eigenschappen:
- heeft een open karakter (dus ‘ja maar’, ‘als’, ‘stel dat’, ‘is het dit of dat’, etc. komen er niet in voor) vermijd controle, dus ook meestal niet: hoe…? of waarom…
- het woordje ‘ik’ komt er wel in voor: ik vraag me af…?, wat betekent dat voor mij? Je vraagt naar je toe.
- een echte vraag maakt jou tot eigenaar ervan en dus tot het ontvangstcentrum van de antwoorden.

3e Heilige Nacht         luisteren naar Innerlijke Wijsheid

Werk, graaf je put,
maak je eigen bron
en houd niet op.
nu niet, nooit niet.
op de bodem zul je water vinden.
Rumi


Gister stond in het teken van het stellen van wezenlijke vragen. Innerlijke Wijsheid ontstaat in het luisteren naar de antwoorden. Als je luistert naar de antwoorden die je krijgt en deze leert toe te passen in je leven word je een wijs mens. Je zou kunnen zeggen dat het stellen van vragen deel is van het graven van de put uit bovenstaand gedichtje, en het luisteren naar de antwoorden het vinden van het water is.
Hoe vaak luister je niet naar anderen en maakt een autoriteit van hen, heb je het idee dat zij het beter weten dan jij? Je gaat weg van je eigen innerlijke stem die in wezen altijd weet wat goed is omdat ze voortkomt uit je essentie. Ik geloof dat dit een manier is om te dealen met het niet weten in de cultuur die vraagt om vaststaande antwoorden.
Je kunt een leraar of goeroe hebben of boeken lezen die je overstelpt met wijze woorden, maar het is pas innerlijke wijsheid als het resoneert met wie je diep van binnen bent. Daarin ontwaakt je essentie en groei je als mens.
Een leraar wordt daarmee niet overbodig, zeker niet, want we hebben anderen nodig om de diepte van onze essentie tot leven te wekken. Iedereen kan echter een leraar voor jou zijn; je spirituele leraar, een vriend, je kind, je vader, de bakker - soms maar voor heel even.

4e Heilige Nacht         voelen van zachtmoedige liefde voor jezelf

zwanenjong

Liefde is het meest beschreven en bezongen thema in het leven. Iedereen verlangt naar liefde en iedereen heeft liefde nodig. In veel gevallen zoeken we de liefde bij een ander; als iemand anders van ons houdt voelen we ons gewaardeerd, erkend, gezien, gesteund... Liefde voelen voor jezelf heeft vaak zelfs een fout randje – al gauw hangt daar het labeltje egoïsme of zelfgenoegzaamheid of narcisme (Narcissus was verliefd op zijn eigen spiegelbeeld) aan. Het voelen van liefde voor anderen en het je geliefd weten door anderen is heel wezenlijk. Het liefhebben van jezelf, voortvloeiend uit een diep weten dat je kostbaar bent, een uniek wezen dat het waard is om van te houden is net zo wezenlijk.
Ik moest vanochtend denken aan het liedje van Harrie Jekkers, een prachtig liefdesliedje waarin hij de liefde voor zichzelf bezingt: Ik hou van mij

5e Heilige Nacht         focussen op moedige eigenheid

Als we liefde voor onszelf voelen omarmen we onze eigenheid, en kunnen we beter voelen wie we werkelijk zijn. Onze eigenheid kent vele aspecten, heeft vele kleuren en tonen. In feite is ze onbegrensd omdat ze niet van deze wereld is, maar toebehoort aan de wereld van de ziel, de spirituele wereld.
Het uitdrukken van je eigenheid, er naar luisteren en er trouw aan zijn vraagt moed. De moed om uit de pas te lopen, om groen te zijn als alle anderen blauw of oranje zijn. Het vraagt ook moed om boven het maaiveld uit te rijzen,  om je eigenheid in al zijn toonaarden tot leven te brengen. De verleiding om je aan te passen en niet buitengewoon te zijn is groot;  angst, verwachtingen van anderen, doen wat je is voorgeleefd, verwarring en onzekerheid – het zijn allemaal redenen om je aan te passen. Het is ook een kunst om de moed te hebben jezelf daarop niet af te wijzen, en de liefde (voor jezelf) terug te trekken.
Een prachtige met betrekking tot dit thema is een fragment van de inauguratierede van Nelson Mandela:

Onze diepste angst is niet dat we onbekwaam zijn; onze diepste angst is dat we bovenmatig machtig zijn. Ons licht, niet ons duister beangstigt ons het meest.
We vragen ons af: Wie ben ik dat ik briljant, prachtig, begaafd, fantastisch zou zijn. Waarom zou je eigenlijk niet? Je bent een kind van God. Jezelf klein maken dient de wereld niet.
Er is niets verstandigs aan je kleiner voor te doen opdat anderen zich niet onveilig bij je zouden voelen.
We zijn geboren om Gods luister in ons te laten zien. Die is er niet alleen in sommigen van ons, maar in iedereen.
En door ons eigen Licht te laten schijnen,  geven we anderen onbewust toestemming dat ook te doen. Bevrijd van onze eigen angst bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen en maakt hen weer vrij.

Elke keer als ik deze tekst opnieuw lees voel ik me gesterkt en aangemoedigd.

6e Heilige Nacht         versterken van vastberadenheid

Eigenlijk staat er in het thema van deze dag ‘het versterken van innerlijke vastberadenheid’. Ik had het al overgenomen, maar bedacht me dat werkelijke vastberadenheid alleen maar uit het innerlijk kán komen. Het is een zielskwaliteit - een diepe drijfveer om, ondanks alle tegenkrachten die je van binnenuit en van buitenaf bestoken, jezelf trouw te blijven. Om te blijven gaan voor datgene waar jij door wordt bewogen, wat voor jou werkelijk van belang is. De vastberadenheid vindt nieuwe wegen als het spoor doodloopt, is creatief en blijft van binnen gefocust.
Vastberadenheid kan ook een harde klank hebben: als een soort doordouwer volharden in wat jij wilt. En zo kan het er misschien uitzien van buiten, maar echte vastberadenheid is verbonden met het hart. Wanneer het hart zich terugtrekt wordt vastberadenheid koppigheid of blinde ambitie of drammerigheid.

7e Heilige Nacht         verdiepen van verbeeldingskracht

Alles dat vorm heeft gekregen in het bestaan is begonnen als beeld. In de Koran staat: Hij (Allah / God) zei: “Ik was een verborgen schat en wilde graag gekend worden. Daarom schiep ik de schepping.” We zijn allen medescheppers van het bestaan, want we zijn allemaal een stukje van die verborgen schat.
In je verbeelding (en ook in je dromen natuurlijk)  kan datgene dat (nog) niet zichtbaar is  tot je spreken, opdat je jezelf beter kunt gaan kennen.
Verbeelding spreekt je creatieve energie aan, en dat is de energie die je nodig hebt om uitdrukking te geven aan wie jij bent - dat wat zich in je voorstelling bevindt heeft werkelijk de potentie in zich om realiteit te worden. Hoe klein of groot het ook is.
Vanochtend in mijn meditatie stelde ik me voor dat mijn hart glimlachte. Vanzelf begon ook mijn mond zich tot een glimlach te vouwen en ik voelde hoe mijn lichaam zich ontspande, en ik verzachte.  De glimlach bracht me ruimte en vitaliteit.

8e Heilige Nacht         het ontwaken van heilige vrijheid


In dit thema geeft het woord ‘heilig’ aan dat het gaat om de existentiële kwaliteit. Ik moet denken aan een prachtige Loesje uitspraak: ‘zeg toch niet altijd vrijheid als je vrijblijvendheid bedoelt’. Werkelijke vrijheid, heb ik ondervonden, strekt zich uit tot de mate van  verantwoordelijkheid die ik kan nemen voor mijn doen en laten. Verantwoordelijkheid betekent bewust resoneren met de situaties die zich voordoen in je leven. Er zit het woord ‘antwoord’ in: een puur en eigen antwoord geven in plaats van onszelf te laten leiden door verwachtingen en de algemeen geldende norm. Dat is voor de meeste mensen een levenslange oefening, voor mij in ieder geval wel.
Maar ik geloof ook dat wij, pelgrims op weg naar eigenheid en echtheid, gedreven worden door een diep verlangen naar vrijheid, en dus naar het vermogen verantwoordelijkheid te nemen en te dragen in en voor onszelf.

9e Heilige Nacht       herkennen van je werkelijke behoeften


We beginnen het jaar vaak met veel goede voornemens.
Er ligt een heel nieuw jaar voor je en nu ga je het een en ander echt anders aanpakken. De allermeeste goede voornemens liggen al heel snel weer in de prullenbak. Ik heb dat zelf ook vaak gehad. Aan het einde van een jaar kon ik me met geen mogelijkheid meer herinneren wat ik aan het begin zo belangrijk had gevonden. Goede voornemens gaan over het algemeen niet over onze werkelijke behoeften. Die liggen onder het voornemen verscholen. In het voornemen zelf zit in veel gevallen een Moeten: we doen iets niet goed, we zitten in een negatief patroon, we hebben een slechte eigenschap, we zijn aan iets verslaafd - en daar moeten we vanaf, dat moet anders (van onszelf of van iemand anders). Het heeft zin om te kijken wat er onder het voornemen verscholen ligt, onder datgene waar je vanaf wil, wat anders moet. Daar vind je je werkelijke behoefte. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor onze nieuwjaars voornemens. Hoe vaak zeg je niet tegen jezelf, dit doe ik fout, dit wil ik niet meer… Je werkelijke behoefte is een kreet van je ziel in het licht van haar wens zich te ontvouwen en gaat altijd over iets positiefs, er zit geen ‘niet of niet meer’ in.

10e Heilige Nacht       samenklinken met de tonen van het Universum
Alles in het bestaan is met alles verbonden. Niets in het leven (be)staat op zichzelf, alles is ingebed in een eindeloos groot energieveld dat we Universum noemen of het Mysterie of God. Samenklinken met de tonen van het Universum is een diepe afgestemdheid van onze eigen wezenlijk trilling met de trilling of tonen van het Universum. In die afstemming vind synchroniciteit plaats: betekenisvolle samenhang van gebeurtenissen. Je bent dan zogezegd ‘in tune’. Soms loop ik in de natuur en ineens spreekt ze tot mij, ik sta onder het gebladerte van een enorme beuk en ik weet mij geborgen en gekoesterd.

11e Heilige Nacht       uitstralen van Universele Liefde
Ooit werd ik begeleid in een meditatie waarin een fontein van Universele Liefde (Supreme Being werd het genoemd) in het midden van de kring stroomde en waarmee je je kon verbinden. Ik was nog sceptisch in die tijd, dus ik had zo mijn reserves om in die meditatie mee te gaan. Maar het effect was overweldigend, ik had een ervaring waarin ik was opgenomen in een soort oerenergie van oordeelloosheid, van vergeving, van koestering – tenminste dat waren de woorden die ik er toen aan kon geven. Het brak in een mum van tijd door mijn scepsis en afgeslotenheid heen, en een heel diep opgesloten verdriet kwam naar buiten. Dat was enorm helend.
Ik heb deze meditatie daarna nog talloze keren gedaan, en ik gebruik hem ook regelmatig in mijn sessies en groepen. Elke keer is de ervaring weer anders, want Universele Liefde heeft ontelbare uitdrukkingsvormen: Liefde is de grondtoon van het Universum. En het mooie van (deze) energie is, dat als je ermee verbonden bent, dan straal je het ook uit. Daar hoef je niks bijzonders voor te doen, je bent er als het ware een kanaal voor.
Universele Liefde kun je op elk moment ervaren: als je in de natuur bent, als je geraakt wordt door het levensverhaal van iemand, bij het zien van een mooie foto of kunstwerk, bij het horen van muziek … alles kan je in het hart raken en deze energiestroom openen. Je hoeft er dus niet persé voor te mediteren.

 

12e Heilige Nacht       begroeten van het zich steeds ontvouwende Zelf
We zijn in de laatste nacht / dag. Deze dag is een ode, een ode aan ons wezen dat zichzelf in elke ademtocht blijft ontvouwen. Altijd in het diepste van onszelf aanwezig, zoekend naar de weg om zichzelf zichtbaar te laten zijn in ons leven.
Regelmatig bid ik het openingsgebed uit de Koran, in een prachtige Nederlandse vertaling. De beginregel is als volgt: ‘Heer, hier ben ik, essentie, dit leven, het leven zelf’.
Een prachtige zin om vandaag mee te zijn.

13e Heilige Nacht    Driekoningen - Epifanie
Vandaag, zo wordt gezegd kwamen er drie wijzen aan in Bethlehem met geschenken voor het kind dat daar geboren was. Epifanie betekent openbaringen.
Het is een dag om stil te staan wat deze 13 Heilige dagen en nachten je hebben gebracht, en de dag waarin Jouw liefste wens zich kan openbaren. Dit is het geschenk van de richting waarin je wezen zich dit jaar wil en kan gaan ontvouwen.

Ieder leven heeft een bestemming, is ergens voor bedoeld.
Zonder richting verdwalen we en raakt de bedoeling van ons leven verloren. Houd je richting voor ogen én leer te slingeren.
Jan de Dreu

Neem vandaag wat tijd om te kijken naar de essentie van alle aantekeningen van je ervaringen, dromen en beelden van deze periode. En, hoe je er ook tegenaan kijkt, bedank je wezen, jezelf en het bestaan voor dat wat het je heeft gebracht.
En dan breng je je aandacht in je hart en kijk je vanuit je hart naar het jaar dat voor je ligt – een jaar waarin je wezen zich verder zal ontvouwen. En vraag in jezelf: ‘wat is mijn liefste wens, wat is het verlangen dat nu in mij leeft en dat naar buiten toe geleefd wil worden?
dit is het thema dat jou richting geeft gedurende dit jaar, het koord waarlangs je leven zich kan ontvouwen …

Reacties

Henny Nix donderdag, 27 december 2012

Hoi Anna.

Daar waar anderen spreken over de "12 heilige nachten"en dit in lijn doen met de rondheid van het getal 12 (12 maanden, apostelen, 12 tekens dierenriem etc.), baseer jij dezelfde theorie op het getal 13. Vanwaar dat verschil??
Met vr groet, Henny NIx.

Geef je reactie

Guest maandag, 30 november 2020
Hoofdmenu
home
coaching
reading & healing
reading
healing
leven met de Latifa
latifa inspiratiegroep
verlies en rouw
Stilstaan bij verlies
wie is Anna?
BLOG
Overig
contact
activiteiten kalender
tarieven
Archief Nieuwsbrief
social media

linkedin2   facebook